เกี่ยวกับ ศฝร.ตม.

ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง
เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมงกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา (เมืองทองธานี)
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 โดยมีสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้
   - ชั้น 7    สนง.ผบก.ศฝร.ตม., รอง ผบก.ศฝร.ตม.,  ฝอ.ศฝร.ตม. และ ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม.
   - ชั้น 18  ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. และ ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม.

โครงสร้างเดิม

ฝ่ายฝึกอบรมเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่ายอำนวยการ 9 สังกัด กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

โครงสร้างใหม่

มีผล 5 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง ตั้งขึ้นตามมติ มติ ก.ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค. 62 วาระที่ 4 เรื่องที่ 7 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งเพิ่มให้กับ สตม.

ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 15 ก หน้า4 ลง 5 กุมภาพันธ์ 2562

อ้างถึง 

- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลวันที่ 5 ก.พ. 2562
- ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
- มติ ก.ตร. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 31 ม.ค. 62 วาระที่ 4 เรื่องที่ 7 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการวิเคราะห์กำหนดตำแหน่งเพิ่มให้กับ สตม.
Visitors: 16,956