แท่งที่ 2 หมวดวิชาความชำนาญการ (เฉพาะทาง)

 

แท่งที่ 2 หมวดวิชาความชำนาญการ (เฉพาะทาง) 

1 งานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 
1.1 งานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร พ.ศ.2567  https://youtu.be/bMy1DRXN5rw
1.2 การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2566 
https://youtu.be/MzuT3tzqrkQ
1.3 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พ.ศ.2565 Ep1 https://youtu.be/jmddopLdvr8
  Ep2 https://youtu.be/HGKxD_2M9oA
2. งานตรวจบุคคล/พาหนะทางบก น้ำ และอากาศ 
2.1 งานตรวจบุคคล/พาหนะทางอากาศ พ.ศ.2567 https://youtu.be/N0NMFpq7Rw0
2.2 งานตรวจบุคคล/พาหนะทางบกและทางน้ำ พ.ศ.2666 https://youtu.be/qlkhB4KktbE
2.3 การตรวจหนังสือเดินทางเบื้องต้น พ.ศ.2667 https://youtu.be/2yaFFyC9xlk
   
3. เทคนิคด้านการสืบสวนปราบปรามและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3.1 การสืบสวนปราบปรามการกระทำผิดของบุคคลต่างด้าว พ.ศ.2566 https://bit.ly/3UoyTQm
3.2 การปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566 รอเปลี่ยน พ.ร.บ.ป้องการการทรมาน 2565 https://youtu.be/IqKW-7uxT7M
3.3 บุคคลต้องห้ามและการส่งกลับ พ.ศ.2565 https://youtu.be/R5NyfiHRVq0
   
4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง 
4.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2565 https://youtu.be/V4o7ZjMqhaY
4.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำจุดคัดกรองพ.ศ.2565 https://youtu.be/PyjwEYNUNTg
   
5. ทักษะงานอำนวยการ 
5.1 งานสารบรรณ พ.ศ.2566 
https://youtu.be/HOmBq0RZY-c
5.2 การเงิน พ.ศ.2565 EP1/3 https://youtu.be/bIucxOT9-wM
  EP2/3 https://youtu.be/MMPmKr4dySk
  EP3/3 https://youtu.be/_RpcvGJ3z6k

 เอกสารประกอบ ⇒ https://bit.ly/3WbihOI

 

Visitors: 16,961