ทุนการศึกษา

 

 

 

  ประกาศ หลักสูตร IACP UAE Ministry of Interior (MOI) Police Academy Exchange Program


   ประกาศ ประกาศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตํารวจเพื่อรับทุนรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำาหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 

post on 2024-06-06

   ประกาศ ขยายระยะเวลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

post on 2024-06-06

   ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลักสูตร the Chinese Government Program for International Law Enforcement Students ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

post on 2024-05-21

  ประกาศ เรื่องทุนการศึกษา ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน(รุ่นที่ 20)
post on 2024-05-15

   ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

post on 2024-04-30

 


   

 

ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ
  สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวในภารกิจ UNOWAS ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเน...
 • ระเบียบ คำสั่ง
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้...
 • กฎหมาย
  กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง post on2023-12-10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราช...
 • ทุนการศึกษา
  ประกาศหลักสูตร IACP UAE Ministry of Interior (MOI) Police Academy Exchange Program ประกาศประ...
Visitors: 16,968